Om föreningen – JLK – Jämtlands Läns Konstförening

Föreningen

Jämtlands läns konstförening är en förening som arbetar för konst. Vi vill sprida kunskap om konst och lyfta fram intressant konst i bland annat utställningar och föreläsningar. Vi vill också vara en röst för konstens roll i samhället och vi vill verka för spännande möten. Vi har gamla anor men är nyfikna på det nya!

StyrelseHistorikVerksamhetsberättelse 2020

Föreningen har enligt sina stadgar till ändamål att öka medvetandet om konstens betydelse för den enskilda människan och för samhället. I arbetet att nå målet arrangeras bland annat utställningar, föreläsningar och konstsupéer. Stadgarna säger också att föreningen ska anordna ett medlemslotteri samt inköpa konst till konstsamlingen.

Utdrag ur stadgarna:

Föreningen har till ändamål att öka medvetenheten om konstens betydelse för den enskilda människan och för samhället. Föreningen skall tillvarata enskilda medlemmars och länets konstföreningars intressen samt vara en samarbets- och samlande länsorganisation. Föreningens verksamhetsområde är Jämtlands län.

I arbetet för att nå detta mål vill föreningen:

  • genom utställningar, föreläsningar, uppsatser eller på annat sätt bredda och fördjupa förståelsen för konsten samt genom speciella insatser stimulera ungdomens intresse för konst,
  •  årligen inköpa och bland föreningens medlemmar utlotta konstverk,
  • då så är möjligt och lämpligt inköpa och till Stiftelsen Jämtlands läns museum överlämna konst av betydelse för länets konsthistoria,
  • verka för konstnärlig utformning och utsmyckning av den offentliga miljön,
  • genom sin styrelse verka som rådgivande och förmedlande organ för såväl enskilda som institutioner,
  • samarbeta med landstinget och andra inom länet verksamma organisationer samt med konstnärernas organisationer.
  • medverka till att kommuner och företag ger ekonomiska bidrag till konstföreningarnas verksamheter,
  • medverka till att nya konstföreningar bildas på företag och i kommuner,
  • hjälpa länets konstföreningar med praktiska problem,
  • för konstföreningarnas styrelse arrangera konferenser där pedagogisk och administrativ information lämnas och gemensamma erfarenheter tas till vara.

Bli medlem