Om föreningen – JLK – Jämtlands Läns Konstförening

Föreningen

Jämtlands Läns Konstförening är en förening som arbetar för konst. Vi vill sprida kunskap om konst och lyfta fram intressant konst i bland annat utställningar och föreläsningar. Vi vill också vara en röst för konstens roll i samhället och vi vill verka för spännande möten. Vi har gamla anor men är nyfikna på det nya!

StyrelseHistorikVerksamhetsberättelse 2023

Föreningen har enligt sina stadgar till ändamål att öka medvetandet om konstens betydelse för den enskilda människan och för samhället. I arbetet att nå målet arrangeras bland annat utställningar, föreläsningar och konstsupéer. Stadgarna säger också att föreningen ska anordna ett medlemslotteri samt köpa in konst till konstsamlingen.

Utdrag ur stadgarna:

Föreningen Jämtlands Läns Konstförening har som ändamål att öka medvetandet om konstens betydelse för den enskilda människan och för samhället. Föreningens säte är Östersund med verksamhetsområde Jämtlands län. Verksamheten bedrivs i samverkan med Stiftelsen Jamtli.

För att uppnå föreningens mål vill föreningen:
• genom utställningar, föreläsningar eller andra publika arrangemang samt publikationer bredda och fördjupa förståelsen för konsten, samt genom särskilda insatser stimulera ungdomens intresse för konst
• årligen inköpa och bland föreningens medlemmar utlotta konstverk
• då så är möjligt och lämpligt inköpa och till Stiftelsen Jamtli överlämna konst av betydelse för länets konsthistoria
• verka för konstnärlig utformning och utsmyckning av offentlig miljö
• samarbeta med andra organisationer och nätverk som främjar konstnärlig verksamhet samt fungera som en resurs för länets konstliv

 

Bli medlem